Uppdaterade användarvillkor: I och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i EU den 25 maj 2018 har TeamEngine uppdaterat sina användarvillkor samt integritetspolicy. Denna uppdatering innehåller förtydligande om hur dina personuppgifter behandlas samt vilka rättigheter du har. För att fortsatt kunna använda tjänsten TeamEngine behöver du godkänna dessa nya användarvillkor.

Användarvillkor TeamEngine

1. Generellt om Portalen

Välkommen till TeamEngine. TeamEngine Collaboration Software AB, org.nr 556533-1955, (“TeamEngine AB”) är företaget som tillhandahåller produkten TeamEngine och därtill relaterade tjänster (gemensamt “Portalen”). Portalen är en egendom som tillhör TeamEngine AB.

Du måste acceptera följande användarvillkor (dessa “Användarvillkor”) för att få tillgång till Portalen. Genom att använda Portalen accepterar du Användarvillkoren. Om du inte accepterar samtliga Användarvillkor skall du inte besöka eller använda Portalen eller använda någon information som finns på Portalen. Vi rekommenderar att du noggrant läser Användarvillkoren och skriver ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

TeamEngine AB förbehåller sig rätten att på egen hand och när som helst, ändra i dessa Användarvillkor genom att anslå uppdaterade villkor på Portalen. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft. Du kan kontrollera om ändringar har genomförts efter det du senast tog del av Användarvillkoren genom att jämföra hänvisningen till vilken version som anges i början av Användarvillkoren.

Om du anser att någon villkorsändring är oacceptabel skall du sluta använda Portalen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om det gjorts ändringar i Användarvillkoren. Senaste version av Användarvillkoren finns alltid efter inloggning under “Mina Inställningar” eller på TeamEngine AB:s hemsida. Din fortsatta användning av Portalen efter att ändringar anslagits på Portalen innebär att du godkänner och samtycker till ändringarna.

2. Användarkonto, lösenord och säkerhet

Du ansvarar helt och hållet på egen hand för användningen av ditt användarkonto som ger åtkomst till Portalen (“Användarkontot”) och dess säkerhet. Du får inte avslöja ditt lösenord för andra personer. Du utsätter ditt Användarkonto för risker om du låter andra personer använda det. Du samtycker till att (a) omedelbart underrätta TeamEngine AB om all obehörig användning av ditt Användarkonto och alla andra brott mot dess säkerhet samt (b) säkerställa att du loggar ut ur ditt Användarkonto i slutet av varje session. TeamEngine AB kan inte och kommer inte att ansvara för förluster eller skador som uppstår genom din underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta avsnitt 2.

3. Uppförande

Med ”Innehåll” förstås i dessa Användarvillkor allt material oavsett form (inklusive men ej begränsat till text, data, bilder, grafik som är tillgängliga på Portalen eller på annat sätt). När du använder Portalen samtycker du till att aldrig:

Du bekräftar och samtycker till att TeamEngine AB har rätt att bevara Innehåll och har rätt att avslöja Innehåll om detta krävs enligt lag, regel eller förordning eller om TeamEngine AB bedömer sådant bevarande eller avslöjande nödvändigt för att: (i) uppfylla kraven i en rättsprocess, (ii) genomdriva dessa Användarvillkor, (iii) kunna besvara uttalanden om att något Innehåll bryter mot tredje parts rättigheter eller (iv) skydda TeamEngine AB, dess användares eller annans rättigheter, egendom och säkerhet. Du är införstådd med att den tekniska bearbetningen och driften av Portalen, inklusive dess Innehåll, kan omfatta (i) överföring via olika nätverk samt (ii) ändras för att uppfylla eller anpassas till tekniska krav i anslutande nätverk eller enheter.

Du samtycker till att du har ansvaret för handlingar och kommunikation som förekommer via ditt Användarkonto. Du kan hållas ansvarig för förluster och skada som orsakats TeamEngine AB eller någon annan användare eller besökare av Portalen som följd av någon annan har använt ditt Användarkonto eller som i övrigt beror på att du inte efterföljt dina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

Du samtycker till att du kommer att använda Portalen och alla produkter och tjänster som beställs på Portalen i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar samt att du ej kommer att vidta några åtgärder som skadar eller bryter mot någon fysisk eller juridisk persons rättigheter.

4. Immateriella rättigheter

TeamEngine AB eller TeamEngine AB:s licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Portalen. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Portalen. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Portalen. Om inte annat anges är allt material TeamEngine AB:s exklusiva egendom.

Material som Kunden laddar upp på Portalen ägs alltid av Kunden och TeamEngine äger således inte några immateriella rättigheter till text, bild, design eller övrigt material som Kunden inom ramen för användandet av Portalen laddar upp.

5. Ansvar

TeamEngine AB garanterar inte att Portalen eller något Innehåll, tjänst eller funktion på Portalen kommer att vara felfri eller utan avbrott, eller att några defekter kommer rättas, eller att din användning av Portalen kommer att ge visst resultat. Portalen och dess Innehåll tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier av något som helst slag. TeamEngine AB åtar sig inget ansvar för något Innehåll som har lagts upp eller på annat sätt överförts av eller till dig eller någon tredje part eller för misstag, förtal, skvaller, ärekränkning, utelämnanden, osanningar, intrång, obscenitet, pornografi eller svordomar som du eller en tredje part kan påträffa. Du samtycker till att avstå från alla anspråk gentemot TeamEngine AB och dess närstående bolag, kontraktsanställda, ombud och anställda och med avseende på förluster, direkt eller indirekt skada eller personskada som är baserade på eller förknippade med kommunikation, Innehåll på Portalen, förutsatt att sådana förluster, skador eller personskador ej orsakas av TeamEngine AB:s eller någon av dess närstående bolags, kontraktsanställdas, ombuds eller anställdas grova försumlighet, uppsåt eller brottsliga handling.

Om, utan hänseende till övrig bestämmelser i dessa Användarvillkor, TeamEngine AB bedöms vara skyldig att ersätta dig för någon skada eller förlust som kommer från eller på annat sätt är förbunden med din användning av Portalen eller något Innehåll, så skall TeamEngine AB:s ansvar inte i något fall överstiga summan av ett prisbasbelopp. Detta ansvarsförbehåll gäller för alla kostnader, ansvar eller direkt eller indirekt skada som orsakas av något avbrott i funktion, fel, försummelse, avbrott, borttagning, defekt, försening i funktion eller överföring, datorvirus, avbrott i kommunikationsledningar, stöld eller förstörelse av eller otillåten åtkomst till, ändring av eller användning, vare sig det är för kontraktsbrott, försummelse eller något annat skäl till handling.

6. Ingen återförsäljning

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Portalen, användning av Portalen eller åtkomst till Portalen för något kommersiellt ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från TeamEngine AB.

7. Uppsägning

TeamEngine AB kan säga upp ditt lösenord, Användarkonto (eller någon del därav) eller möjlighet att använda Portalen samt avlägsna och radera allt Innehåll du har bidragit med till Portalen efter trettio (30) dagars föregående meddelande därom.

Om du bryter mot någon bestämmelse enligt dessa Användarvillkor eller tillämplig lagstiftning äger TeamEngine AB rätt att efter eget gottfinnande och när som helst med omedelbar verkan säga upp ditt lösenord, Användarkonto (eller någon del därav) eller möjlighet att använda Portalen samt avlägsna och radera allt Innehåll du har bidragit med till Portalen.

8. Garanti för Portalen

Du använder Portalen helt och hållet på egen risk. Portalen och information som finns tillgänglig på den tillhandahålls i befintligt och tillgängligt skick.

Allt Innehåll har tillhandahållits av tredje man. TeamEngine AB har inget ansvar för Innehållet eller Innehållets fullständighet. TeamEngine AB har inget ansvar för vem som bereds tillträde till Portalen. Det bestäms uteslutande av den Kund som nyttjar Portalen och på uppdrag av vilken du har tillgång till Portalen. TeamEngine AB förbehåller sig dock rätten att stänga av en användare när som helst vid misstänkt misskötsel eller brott mot Användarvillkoren.

9. Personuppgifter

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. TeamEngine behandlar personuppgifter främst i syfte att möjliggöra användande av Portalen. Se TeamEngine AB:s Integritetspolicy för en närmare beskrivning av TeamEngine AB:s personuppgiftsbehandling.

10. Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att TeamEngine AB äger rätt att helt eller delvis överlåta avtalet som du ingått med TeamEngine AB, utan ditt samtycke.

11. Förändringar i Portalen

TeamEngine AB kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Portalen eller ersätta hela eller delar av Portalen med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig TeamEngine AB rätten att avsluta din tillgång till Portalen, vilket kommer att ske efter att du fått information om detta.

12. Ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig, olaglig eller omöjlig att hävda under tillämplig lagstiftning skall bestämmelsen ifråga ändras så att den uppnår nästan identisk ekonomisk effekt som den ursprungliga bestämmelsen och återstående bestämmelser i dessa Användarvillkor skall ej påverkas eller försämras på något sätt.

13. Behörig domstol och gällande lag

Tvist med anledning av dessa Användarvillkor skall avgöras i svensk allmän domstol och med tillämpning av svensk lag. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

14. Kontaktuppgifter

TeamEngine Collaboration Software AB, Surbrunnsgatan 30, 113 48 Stockholm, support@teamengine.com.