Integritetspolicy (version 18:05)

Allmänt

TeamEngine Collaboration Software AB, org.nr 556533-1955, (”TeamEngine”, ”Vi” eller ”Oss”), är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som du anger vid användande av ditt Användarkonto som möjliggör användande av Portalen. Vid användande av Portalen ber vi dig att tillhandahålla uppgifter som föranleder att du som person kan identifieras (”Personuppgifter”).

Våra Användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för Oss. Den information som du tillhandahåller Oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) och tillämplig lag. Integritetspolicyn utgör en integrerad del av Användarvillkoren. Definierade termer i Integritetspolicyn ska ha den innebörd som tillskrivs dem i Användarvillkoren såvida inte annat anges i denna Integritetspolicy. Du kan alltid kontakta Oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Oss på support@teamengine.com.

Genom att använda Portalen accepterar du vår behandling av dina Personuppgifter enligt denna Integritetspolicy. Du godkänner även att Vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Innan du börjar använda Portalen är det viktigt att du läser och förstår Integritetspolicyn.

Det är frivilligt för dig att lämna Personuppgifter till Oss, men det är samtidigt nödvändigt för Oss att behandla dina Personuppgifter för att du skall kunna använda Portalen.

Eftersom informationen i Integritetspolicyn är omfattande kan du lätt navigera dig till de avsnitt du är mest intresserad av genom innehållsförteckningen nedan.

Innehållsförteckning

Behandling av dina personuppgifter?

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Överför vi dina personuppgifter till länder utanför EU/EES?

Vilka rättigheter har jag?

Hur skyddas mina personuppgifter?

Cookies och liknande spårningstekniker

Kontakt, frågor och tillsyn

Uppdatering av integritetspolicyn

Behandling av dina personuppgifter?

Hur behandlar Vi dina Personuppgifter och varför?

De Personuppgifter som du tillhandahåller eller som vi får tillgång till via Portalen tillser att vi kan tillhandahålla Portalen och att du kan använda den. De Personuppgifter vi samlar in, den legala grunden och ändamålen för behandlingen finns angivna nedan. Ibland utförs behandlingen av tredjepart, för mer information om hur vi delar uppgifter med andra se ”Vem delar vi dina Personuppgifter med?” nedan.

Ändamål Kategorier av personuppgifter Behandling som utförs Laglig grund
För att kunna tillhandahålla Portalen och Användarkontot.
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Skapandet och tillhandahållandet av Användarkontot.
 • Fullgörande av avtalet om användarkonto för användande av Portalen.
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
 • Användargenererad data (t.ex. access- och errorloggar)
 • Förhindrande av otillåten användning av Portalen
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång
 • Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Om det inte finns någon rättslig förpliktelse är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.
För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av Portalen.
 • Namn
 • IP-adress
 • Språkinställningar
 • Webbläsarinställningar
 • Tidszon
 • Operativsystem
 • Plattform
 • Skärmupplösning
 • Användargenererad data (t.ex. läshistorik)
 • Förenkling av din användning av Portalen (t.ex. genom att spara val av språk och känna av typ av enhet).
 • Fullgörande av avtalet om användarkonto för användande av Portalen.
För att kunna hantera kundserviceärenden.
 • Namn
 • E-postadress
 • Plattform
 • Operativsystem
 • Webbläsarinställningar
 • Fullgörande av avtalet om användarkonto för användande av Portalen.
För att kunna skicka nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden.
 • E-postadress
 • Tillgodogöra dig nyheter om Oss och våra Tjänster
 • Tillgodogöra dig driftsinformation
 • Samtycke (i form av opt-in)

Dina Personuppgifter som vi behandlar sparas under tiden du har ett Användarkonto eller så lång tid som det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller avtalsförpliktelser med den Portal-ansvarig som du har blivit inbjuden av.

Var får Vi Dina Personuppgifter från?

Användarkontot och Portalen har utformats för att minimera mängden Personuppgifter som behandlas och Vi kommer enbart att efterfråga Personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda Användarkontot och Portalen. Insamling av Personuppgifter sker vid skapande av Användarkontot, vid användande av Portalen och kommunikations-funktioner och när du skickar Oss eventuella frågor.

Hur hanterar Vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, i stället använda din e-postadress.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer som huvudregel inte att lämna ut dina Personuppgifter till tredje part men om så skulle ske genomförs utlämnandet i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när den har överförts till eller delats med tredje part.

 1. Portal-Ansvarig: Vi kommer att dela dina Personuppgifter med den Portal-Ansvarige som bjudit in dig till användande av Portalen för att fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter mot Portal-Ansvarig och för att du ska kunna använda Portalen.
 2. Leverantörer och underleverantörer: Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer i syfte att tillhandahålla Portalen och således fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och för andra syften som framgår i denna Integritetspolicy.
 3. Vårt moderbolag, dotterbolag och andra till Oss närstående bolag: Vi kan komma att utlämna dina Personuppgifter till bolag inom koncernen (Vi kan tillhandahåller dig en lista med vår koncernstruktur vid förfrågan), i syfte att tillhandahålla Portalen och fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och för andra syften enligt denna Integritetspolicy.
 4. Myndigheter: Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att Vi får lämna sådan information till, eller som Vi enligt lag måste lämna ut information till.
 5. Avyttring: Om Vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller om TeamEngine eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan Vi komma att lämna dina uppgifter till en sådan köpare.

Vi kommer aldrig att utlämna dina Personuppgifter till tredje part, som enligt denna Integritetspolicy, inte är behörig att ta del av dina Personuppgifter.

Överför vi dina personuppgifter till länder utanför EU/EES?

Vi kommer som huvudregel aldrig att dela dina Personuppgifter med någon utanför EU/EES men om den Portal-Ansvarige som bjudit in dig är ett utländskt bolag innebär det att dina Personuppgifter delas med det bolaget. Eftersom din integritet är viktig för Oss vidtar Vi rimliga och tillbörliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka rättigheter har jag?

Du har ett antal rättigheter som du kan göra gällande, omfattande rätten att bli informerad i enlighet med denna Integritetspolicy. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter du har och hur de fungerar.

Dina rättigheter Vad innebär det? Hur kan jag nyttja mina rättigheter? Finns det några villkor för att nyttja mina rättigheter?
Rätt till tillgång Under vissa villkor har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig (detta kallas ofta rätten att begära ett registerutdrag) En sådan begäran ska göras skriftligen till support@teamengine.com. Om det är möjligt så bör du specificera vilka typer av information du vill ta del av för att säkerställa att vårt utdrag motsvarar dina förväntningar. Vi måste kunna verifiera din identitet. Din begäran får inte påverka andras rättigheter och friheter, exempelvis andra användares rätt till integritet och sekretess.
Rätt till dataportabilitet Under vissa villkor har du rätt att motta den information som du har tillhandahållit oss och som behandlas automatiserat, i ett vanligen använt maskinläsbart format. En sådan begäran ska göras skriftligen till support@teamengine.com. Om möjligt bör du specificera vilken typ av information du vill ta del av för att vi ska kunna säkerställa att vårt utdrag motsvarar dina förväntningar. Dataskyddsförordningen innehåller inte någon generell rätt till dataportabilitet. Denna rättighet gäller endast om vår behandling baseras på ditt samtycke eller på ett avtal med dig och när behandlingen sker automatiserat (exempelvis fysiska dokument omfattas inte). Den påverkar endast personuppgifter som du har lämnat till oss och således inte uppgifter som Portal-Ansvarig lämnat till oss eller som genererats av ditt användande.
Rättigheter med avseende på uppgifter som är felaktiga eller inte kompletta Du kan ifrågasätta korrektheten och fullständigheten i de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om det visar sig att personuppgifterna är felaktiga har du i förekommande fall rätt att rätta, radera eller komplettera uppgifterna. Vi uppmuntrar dig att meddela oss i händelse av förändringar av dina personuppgifter så snart de uppkommer, omfattande även dina kontakt- och användaruppgifter. Innan du kontaktar oss uppmuntrar vi dig att först kontrollera upp du själv kan uppdatera uppgifterna. Om det inte finns någon möjlighet för dig att själv uppdatera uppgifterna kan du skicka din begäran skriftligen till support@teamengine.com. Denna rättighet gäller endast dina egna personuppgifter. Vi ber dig att vara så tydlig som möjligt när du nyttjar denna rättighet.
Rätt att invända mot eller begränsa vår behandling Under vissa villkor har du rätt att invända mot vår behandling eller be oss begränsa vår behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran ska göras skriftligen till support@teamengine.com. Denna rättighet gäller bara om behandlingen av dina personuppgifter är uttryckligen baserad på ett så kallat ”legitimt intresse” (se grund för behandling ovan). Invändningar måste baseras på omständigheter rörande din specifika situation. Omständigheterna får inte vara generiska utan vi måste ha möjlighet att visa om vi fortfarande har en laglig grund för att fortsätta behandla dina personuppgifter.
Rätten att få dina personuppgifter raderade Under vissa villkor har du under vissa omständigheter rätt att begära att de personuppgifter vi behandlar om dig raderas (vanligen kallad ”rätten att bli glömd”), till exempel när du anser att de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller det inte finns någon laglig grund för behandlingen. En sådan begäran ska göras skriftligen till support@teamengine.com. Det finns flera lagenliga grunder till varför vi kan vara förhindrade att radera dina personuppgifter. Så kan vara fallet exempelvis om (i) vi måste följa en och uppfylla en rättslig förpliktelse, (ii) om vi behöver uppgifterna för att kunna utöva eller försvara rättsliga krav, eller (iii) vi måste följa arkiveringsskyldighet som följer av lag.
Rätten att dra tillbaka ditt samtycke Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter som du tidigare samtyckt till. En sådan begäran ska göras skriftligen till support@teamengine.com. Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer det endast att påverka framtida behandling.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Cookies och liknande spårningstekniker

Vi använder Oss av cookies och liknande spårningstekniker för att göra Portalen så användarvänlig och lättillgänglig som möjligt. För mer information om cookies och vår hantering härom, vänligen se vår policy beträffande cookies ”Information om Cookies”.

Kontakt, frågor och tillsyn

TeamEngine Collaboration Software AB, org.nr 556533-1955, med säte i Stockholm, är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina Personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur Vi behandlar dina Personuppgifter eller om du annars har frågor angående integritets- och dataskydd kan du alltid nå Oss på support@teamengine.com.

Besök gärna www.teamengine.com för mer information om Oss.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till dem.

Uppdatering av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid på Vår webbplats eller i Mina Inställningar. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för Vår behandling av Personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av Personuppgifter) eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för Dig, kommer du att få information på webbsidan eller via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.